top of page

15 ปี จากประสบการณ์ สู่ผู้เชี่ยวชาญ "พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส"

        จากประสบการณ์การ การทำงานที่ได้อยู่ในวงการการแปลตั้งแต่ปี 2007 ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง และการมีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานของรัฐด้านการแปลภาษาต่างๆมาตลอด 15 ปี ที่ผ่านมา จึงเริ่มก่อตั้งเป็นศูนย์แปลเอกสาร พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส ที่ได้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0-10556-0008-57-4 ในนาม บริษัท พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส จำกัด


         ศูนย์แปลเอกสารนานาชาติ พรีเมี่ยม ทรานสเลชั่น พลัส ของเราคือศูนย์แปลที่ให้บริการด้านการแปลเอกสารแบบครบวงจร ทั้งการแปลที่สามารถแปลได้ทุกภาษาทั่วโลก ทุกแขนง ทุกสาขาวิชา พร้อมบริการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม โนตารีพับลิค สภาทนายความ สำนักจุฬาราชมนตรี  และสถานทูตฯต่างๆได้ทั่วโลก บริการการให้คำแนะนำด้านการยื่นวีซ่า การเตรียมเอกสาร และแปลเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าต่างๆทั่วโลก และล่าม-พิธีกร ที่สามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษา

บริการยื่นวีซ่า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 15 ปี

หมายเหตุ

  • ค่าธรรมเนียมสถานทูตอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามเรทอัตราการแลกเงินในแต่ละวัน

  • ผลการพิจารณาวีซ่าจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต ไม่ได้เกี่ยวกับบริษัท

  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูตทุกกรณี

  • ค่าบริการเบื้องต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น

  • ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า ไม่นับรวมวันที่รับเอกสารและจัดเตรียมเอกสาร

ศูนย์แปลเอกสารนานาชาติ พรีเมี่ยมทรานสเลชั่น
Line @Premium1999.png
add-friend.gif
CINA VISA
ค่าบริการยื่นวีซ่าจีน
SCHENGEN VISA
ตารางค่าใช้จ่ายวีซ่าเชงเก้ง.jpg
UK VISA
%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%
USA VISA
ค่าบริการยื่นวีซ่าอมเริกา
NEW ZEALAND VISA
%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%
AUSTRALIA VISA
ค่าบริการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
CANADA VISA
ค่าบริการยื่นวีซ่าแคนาดา
bottom of page